Aandeelhouders

Aandeelhoudersvergadering 2017

Op donderdag 21 september 2017 heeft de Algemene Vergadering van Oranjewoud N.V. plaatsgevonden aan de Westkanaaldijk 2 te Maarssen (Utrecht) in het kantoor van Strukton Groep N.V.

Het geplaatste aandelenkapitaal per 31 december 2016 bestaat uit 29.553.066 aandelen A van € 0,10 nominala en 33.319.803 aandelen B van € 0,10 nominaal.

Ter vergadering was 96,92% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigd.

De volgende voorstellen tot besluit zijn voorgelegd en door de Algemene Vergadering aangenomen.

1. Jaarrekening 2016 en bestemming van het resultaat
a) Vaststelling van de jaarrekening 2016
b) Bestemming van het resultaat 2016 ten gunste van de reserves

2. Decharge
a) Decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2016.
b) Decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar 2016.

3. Samenstelling Raad van Commissarissen
a) Besluit tot herbenoeming van de heer J.P.F. van Zeeland voor een termijn van vier jaar.
b) Besluit tot benoeming van mevrouw H.P.J.M. Jans voor een termijn van vier jaar.

4. Opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2017
Instemming met het besluit tot benoeming van accountantskantoor PwC voor het onderzoek van de jaarrekening 2017

5. Delegatie bevoegdheid tot uitgifte aandelen Oranjewoud N.V.
a) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het toekennen of uitgeven van (rechten op) aandelen Oranjewoud N.V., met een maximum van 10% van het totaal van het uitgegeven aantal gewone aandelen, vermeerderd met maximaal 20% indien de toekenning of uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname
b) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten.

Beide bevoegdheden voor een periode eindigend 18 maanden na de datum van de Algemene Vergadering 2017, derhalve tot en met 21 maart 2019.

De notulen van de vergadering vindt u hier.

Deel deze informatie op