Aandeelhoudersvergadering 2023

AGENDA EN TOELICHTING DAAROP VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORANJEWOUD N.V., TE HOUDEN OP WOENSDAG 26 JULI 2023 OM 10:00 UUR TEN KANTORE VAN RUTGERS & POSCH AAN DE HERENGRACHT 466 TE AMSTERDAM

1. Opening en mededelingen

2. Terugblik op de afgelopen maanden
Toelichting door de voorzitter van de raad van commissarissen

3A. Benoeming Rob van Wingerden tot lid van de raad van bestuur (besluit)
De raad van commissarissen draagt de heer Rob van Wingerden voor ter benoeming tot lid van de raad van bestuur. Een kort curriculum vitae van de heer Van Wingerden is als Bijlage 1 bij deze agenda gevoegd.

3B. Benoeming Yde van Hijum als lid van de raad van bestuur (besluit)
De raad van commissarissen draagt de heer Yde van Hijum voor ter benoeming tot lid van de raad van bestuur. Een kort curriculum vitae van de heer Van Hijum is als Bijlage 2 bij deze agenda gevoegd.

4. Gang van zaken
Toelichting op de gang van zaken bij Strukton Groep door de heer Van Wingerden en toelichting op de gang van zaken bij Antea Group door de heer Van Hijum

5. Wijziging van de statuten van de vennootschap (besluit)
De raad van bestuur doet, met goedkeuring van de raad van commissarissen, een voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap overeenkomstig de woordelijke tekst zoals opgenomen in Bijlage 3 bij deze agenda. Als Bijlage 4 is een korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen in de statuten bijgevoegd. Een document waarin de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de huidige statuten zichtbaar zijn is als Bijlage 5 bij deze agenda gevoegd.

6. Benoeming externe accountant (besluit)
Voorgesteld wordt Mazars Accountants N.V. te benoemen tot accountant van de vennootschap met betrekking tot de jaarrekening over elk van de boekjaren 2020, 2021 en 2022.

7. Rondvraag

8. Sluiting

Deel deze pagina: