Aandeelhoudersvergadering 25 juli 2024

AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORANJEWOUD N.V., TE HOUDEN OP DONDERDAG 25 JULI 2024 OM 09:30 UUR TEN KANTORE VAN DLA PIPER AAN HET PRINSES AMALIAPLEIN 3 TE AMSTERDAM

1. Opening en mededelingen

2. Bespreking bestuursverslag 2022

Het bestuursverslag (Board of Directors’ report) is te vinden op pagina’s 8 t/m 27 van het jaarverslag 2022 (Annual Report 2022) zoals gepubliceerd op de website van de vennootschap.

3. Vaststelling jaarrekening 2022 (besluit)

De jaarrekening 2022 (Financial Statements 2022) is te vinden op pagina’s 31 t/m 121 van het jaarverslag 2022 (Annual Report 2022) zoals gepubliceerd op de website van de vennootschap.

4. Samenstelling Raad van Commissarissen

a. Gelegenheid tot aanbeveling te benoemen lid van de Raad van Commissarissen
Sinds 21 maart 2024 bestaat de Raad van Commissarissen uit vier leden, terwijl de Raad streeft naar een samenstelling met vijf commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt thans in de gelegenheid gesteld personen aan te bevelen om als lid van de Raad van Commissarissen te worden voorgedragen.

  b. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon
  De Raad van Commissarissen draagt mevrouw Petra Koselka voor. Zij is een ervaren bestuurder en toezichthouder op het gebied van Finance en Corporate Strategy in internationale commerciële ondernemingen. Met haar financiële achtergrond en strategische ervaring in internationale omgevingen is zij een waardevolle toevoeging voor een onderneming als Oranjewoud N.V. De betrokken ondernemingsraden zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 30.1(d) van de statuten in staat gesteld hun standpunt over de voordracht te bepalen.

   De voordracht van mevrouw Koselka draagt bij aan de door de Raad van Commissarissen gewenste evenwichtigere verdeling van de zetels over vrouwen en mannen. Een kort curriculum vitae van mevrouw Koselka is als bijlage bij deze agenda gevoegd.

   c. Benoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen persoon (besluit)
   Voorgesteld wordt om mevrouw Koselka te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode die afloopt op de dag van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaren zijn verlopen na deze benoeming.

   5.  Rondvraag

   6.  Sluiting

   Deel deze pagina: