Aandeelhoudersvergadering 2024

AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORANJEWOUD N.V., TE HOUDEN OP DONDERDAG 21 MAART 2024 OM 12:00 UUR TEN KANTORE VAN RUTGERS & POSCH AAN DE HERENGRACHT 466 TE AMSTERDAM

1. Opening en mededelingen

2. Bespreking bestuursverslag 2020
Het bestuursverslag (Board of Directors’ report) is te vinden op pagina’s 8 t/m 28 van het jaarverslag 2020 (Annual Report 2020) zoals gepubliceerd op de website van de vennootschap.

3. Vaststelling jaarrekening 2020 (besluit)
De jaarrekening 2020 (Financial Statements 2020) is te vinden op pagina’s 33 t/m 131 van het jaarverslag 2020 (Annual Report 2020) zoals gepubliceerd op de website van de vennootschap.

4. Verlenging van termijn voor opmaken van jaarrekening 2023 (besluit)
Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, dient het bestuur een jaarrekening op te maken. Voorgesteld wordt om de termijn voor het opmaken van de jaarrekening 2023 met vijf maanden te verlengen op grond van bijzondere omstandigheden.

5. Benoeming externe accountant (besluit)
Voorgesteld wordt Mazars Accountants N.V. te benoemen tot accountant van de vennootschap met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar 2023.

6. Samenstelling Raad van Commissarissen
a. Gelegenheid tot aanbeveling te benoemen lid van de Raad van Commissarissen

De heer A. Schoots is per 8 juli 2023 teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Sindsdien bestaat de Raad van Commissarissen uit drie leden, terwijl de Raad streeft naar een samenstelling met vijf commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt thans in de gelegenheid gesteld personen aan te bevelen om als lid van de Raad van Commissarissen te worden voorgedragen.

b. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon
De betrokken ondernemingsraden hebben mevrouw M. Bremer aanbevolen als opvolger van de heer Schoots. Daarom draagt de Raad van Commissarissen haar voor om te worden benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen draagt haar voor omdat zij ervaren is als toezichthouder in diverse branches variërend van de advocatuur, de industrie tot aan de media en de culturele sector. Daarnaast heeft mevrouw Bremer ruime ervaring als advocaat en ondernemer en is zij ervaren met medezeggenschap en de publieke sector. Aldus past zij goed in het juridische profiel dat voor een onderneming als Oranjewoud van belang is. De voordracht van mevrouw Bremer draagt bij aan de door de Raad van Commissarissen gewenste evenwichtigere verdeling van de zetels over vrouwen en mannen. Een kort curriculum vitae van mevrouw Bremer is als bijlage bij deze agenda gevoegd.

c. Benoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen persoon (besluit)
Voorgesteld wordt om mevrouw Bremer te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode die afloopt op de dag van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaren zijn verlopen na deze benoeming.

7. Bezoldiging commissarissen (besluit)
Op dit moment ontvangt de voorzitter van de Raad van Commissarissen een vaste vergoeding van €55.000 per jaar en de overige commissarissen een vaste vergoeding van €43.500 per jaar. Deze vergoedingen zijn gebaseerd op een beschikbaarheid van 150 uur per jaar voor de voorzitter en een beschikbaarheid van 120 uur per jaar voor een (gewone) commissaris. De commissarissen ontvangen géén vergoeding over de eerste 10% uren in een kwartaal boven het voorziene aantal van 37,5 uur per kwartaal voor de voorzitter en 30 uur per kwartaal voor een (gewone) commissaris, maar wel een vergoeding van €250 per extra aan het commissariaat besteed uur in een kwartaal boven 110% van het voorziene aantal uren in dat kwartaal.

De vaste jaarvergoeding en de incidentele uurvergoeding zijn vastgesteld in 2022 en in 2023 niet geïndexeerd. Voorgesteld wordt om deze vergoedingen met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De jaarmutatie CPI over 2023 bedroeg 3,8%.

Bij aanvaarding van dit voorstel zullen de vaste jaarvergoeding en de incidentele uurvergoeding met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 met 3,8% worden verhoogd. Dan zal de vaste jaarvergoeding voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen in 2024 €57.090 bedragen en de vaste jaarvergoeding voor de overige leden van de Raad van Commissarissen €45.153 (per lid) en de incidentele uurvergoeding €260.

8. Rondvraag

9. Sluiting

Deel deze pagina: