Halfjaarcijfers 2009 beursfonds Oranjewoud N.V.

Omzet en winst hoger

Gouda, 26 augustus 2009 – Oranjewoud N.V. presenteert haar halfjaarbericht over het eerste halfjaar van 2009. In het kader van de transparantierichtlijn worden een algemene beschrijving van de financiële positie, de resultaatontwikkeling, de kasstroom en materiële transacties verstrekt.

Op halfjaarbasis is:

  • de netto omzet gestegen met 7,4%
  • de netto winst toegenomen met 23,6% 
  • de solvabiliteit gestegen van 45,9% naar 53,2%
  • de orderportefeuille gegroeid met ruim € 54 miljoen tot € 204 miljoen, een stijging van ruim 36%

De markt
Oranjewoud N.V. richt haar activiteiten op advies- en ingenieursdiensten, realisatie en detachering. De drie kernsegmenten van de groep.

In het segment advies- en ingenieursdiensten (Europa en de Verenigde Staten) nam de netto omzet op halfjaarbasis toe met € 14,4 miljoen (13%). De percentuele groei in beide geografieën is vergelijkbaar. Het resultaat van de Europese activiteiten liet een scherpe stijging zien. Het resultaat voor belastingen steeg op halfjaarbasis van € 2,3 miljoen naar € 5,1 miljoen euro. In de Verenigde Staten is ook sprake van verbetering van het resultaat voor belasting. Hierbij moet worden aangetekend dat dit resultaat nog sterk wordt beïnvloed door de effecten van de amortisatie van immateriële activa. De operationele winst in het eerste halfjaar van 2009 is nihil.

In het kernsegment realisatie steeg de omzet op halfjaarbasis met € 2,6 miljoen, een stijging van 6%. Het resultaat voor belasting, € 0,3 miljoen, bleef op halfjaarbasis gelijk. Binnen het kernsegment realisatie is sprake van seizoensinvloeden. Dit heeft onder meer tot gevolg dat het zwaartepunt van de resultaatontwikkeling in het tweede halfjaar valt.

In het kernsegment detachering is op halfjaarbasis de omzet gedaald met € 4,3 miljoen (22%). Het management heeft eind 2008 adequaat geanticipeerd op deze verwachte daling en de beschikbare capaciteit is aangepast aan de marktvraag. Er is nu sprake van een stabiele situatie. De winst voor belasting daalde op halfjaarbasis van € 4,5 miljoen naar € 2,2 miljoen.

Prioriteiten
In de Verenigde Staten werkt Oranjewoud aan diversificatie van klanten en producten. De opdrachtgeversportfolio bestaat overwegend uit – wereldwijd opererende – olie- en gasbedrijven en chemische concerns. Om minder afhankelijk te zijn van deze specifieke klantengroep, wordt met name ingezet op het versterken van de marktpositie bij overheidsopdrachtgevers.

De backoffice-integratie van overgenomen bedrijven wordt voortgezet. Enerzijds levert dit besparingen op in de backoffice als gevolg van schaaleffecten en anderzijds heeft integratie vanuit het perspectief van risicobeheersing en governance de voorkeur.

Oranjewoud N.V. richt zich verder op het beheersen van het werkkapitaal. De activiteiten rond dit thema hebben vruchten afgeworpen en worden met kracht doorgezet.

Balans en kasstromen
De balans van Oranjewoud N.V. is sterk. De solvabiliteit is op halfjaarbasis toegenomen van 45,9% naar 53,2%. De wijze waarop de onderneming is gefinancierd, kan in de toekomst veranderen. De strategische keuze om internationaal te groeien en de veranderende fiscale wet- en regelgeving, kan leiden tot andere financieringsverhoudingen binnen de groep.

De kasstromen en de kaspositie zijn in lijn met de verwachtingen.

Vooruitzichten
De omzet en het resultaat voor Oranjewoud N.V. is in het eerste halfjaar 2009 bevredigend. Ondanks de verslechterende economische omstandigheden hebben alle drie kernsegmenten kunnen bijdragen aan de winst. De directie van Oranjewoud N.V. heeft een neutrale opvatting ten aanzien van de ontwikkelingen in het tweede halfjaar van 2009. Positief is de goed gevulde orderportefeuille van de groep, maar er bestaat nog steeds onduidelijkheid over de kracht van het economische herstel dat zich nu manifesteert.

Kerncijfers

(bedragen x € 1 mln.)Eerste halfjaar 2009Eerste half jaar 2008Verschil%
Resultaat
Netto omzet184,5171,812,77,4%
EBIT7,66,41,218,0%
Netto winst5,34,31,023,6%
Orderportefeuille204,5149,954,636,4%
Vermogen
Eigen Vermogen (EV)113,893,620,221,6%
Totaal Vermogen (TV)213,8204,19,74,7%
EV/TV53,2%45,9%
Saldo geldmiddelen en kasequivalenten10,6 -13,7 24,3

Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

Download het volledige overzicht [pdf].

Deel deze pagina: