Oproeping Algemene Vergadering Oranjewoud N.V.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen nodigen aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van Oranjewoud N.V. uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden op 24 oktober 2019 om 13.00 uur aan de Westkanaaldijk 2 te Maarssen in het kantoor van Strukton Groep N.V.

Vanaf 12.00 uur is er gelegenheid om gebruik te maken van de lunch.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Bericht van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2018
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018
4. Jaarrekening 2018 en bestemming van het resultaat (Besluit)
5. Decharge (Besluit)
6. Samenstelling Raad van Commissarissen (Besluit)
7. Opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2019 (Besluit)
8. Delegatie bevoegdheid tot uitgifte van aandelen Oranjewoud N.V. (Besluit)
9. Rondvraag en Sluiting

Het jaarverslag 2018 is op 12 september 2019 gepubliceerd op de website van Oranjewoud N.V. (www.oranjewoudnv.nl) en is tevens verkrijgbaar bij de vennootschap (e-mail: ir@oranjewoudnv.nl of tel. 036-5308191) alsmede bij ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) (e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com).

Registratiedatum
Aan de vergadering kunnen deelnemen zij die (1) per 26 september 2019, nabeurs, (de “Registratiedatum”) zijn ingeschreven in één van de hierna te noemen (deel)registers en (2) zich hebben aangemeld op de wijze zoals hieronder beschreven. Voor houders van girale aandelen zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effecten verkeer (de “Intermediair”), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze girale aandelen. Voor houders van aandelen op naam die zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van Oranjewoud N.V. is als register aangewezen het aandeelhoudersregister van Oranjewoud N.V., waaruit blijkt wie op de Registratiedatum aandeelhouder is.

Aanmelding
Houders van aandelen op naam die in het aandeelhoudersregister van de vennootschap zijn ingeschreven die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen dit vanaf de Registratiedatum tot 17.00 uur op 17 oktober 2019 bij de directie schriftelijk melden.

Houders van girale aandelen
Houders van girale aandelen die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich vanaf de Registratiedatum tot 17.00 uur op 15 oktober 2019, via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn, schriftelijk aanmelden bij ABN AMRO via www.abnamro.com/evoting. De Intermediairs dienen uiterlijk op 17 oktober 2019, 11.00 uur, aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary (https://corporatebroking.abnamro.com/intermediary) een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum werd gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Via de Intermediair krijgen deze houders van girale aandelen een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden die toegang hebben tot de vergadering kunnen derden machtigen om hen ter vergadering te vertegenwoordigen. De volmachten dienen op schrift te zijn gesteld en uiterlijk op 17 oktober 2019, 17.00 uur door de vennootschap te zijn ontvangen per post of per e-mail.

Op de dag van deze oproeping bestaat het totaal geplaatste kapitaal uit 29.553.066 aandelen A en 33.319.803 aandelen B. Op deze aandelen kunnen in totaal 62.872.869 stemrechten worden uitgeoefend.

Deel deze pagina: