Tussenarrest Ondernemingskamer

Gouda, 22 december 2021

Gisteren, 21 december 2021, heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (de Ondernemingskamer) tussenarrest gewezen inzake de door Sanderink Investments B.V. (Sanderink Investments) ingestelde vordering tot uitkoop van de minderheidsaandeelhouders van Oranjewoud N.V. (Oranjewoud). Een uittreksel van het dagvaardingsexploot, waarin de volledige vordering is opgenomen, is op 4 juni 2021 in de Staatscourant verschenen (Stcrt. 2021, 28665).

De Ondernemingskamer heeft op 21 december 2021 in haar tussenarrest geoordeeld dat Sanderink Investments aan alle voorwaarden voor uitkoop zoals gesteld in artikel 2:92a BW heeft voldaan en dat alle minderheidsaandeelhouders in het kapitaal van Oranjewoud naar behoren zijn gedagvaard. Volgens de Ondernemingskamer doet zich geen afwijzingsgrond voor ten aanzien van de ingestelde vordering tot uitkoop van de minderheidsaandeelhouders van Oranjewoud.

De Ondernemingskamer heeft in haar tussenarrest verder onder meer besloten tot benoeming van een deskundige. Deze deskundige zal de waarde van de aandelen Oranjewoud vaststellen per peildatum 21 december 2021, of een andere daarbij zo dicht mogelijk gelegen datum, met inachtneming van alle daarvoor relevante feiten en omstandigheden. De waardering van de deskundige kan positief of negatief afwijken van de gevorderde uitkoopprijs.

Deel deze pagina: