Aandeelhoudersvergadering

Algemene Vergadering 2020

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen nodigen aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van Oranjewoud N.V. uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden op 22 oktober 2020 om 13.00 uur.

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen, het Bestuursverslag en het Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2019
  4. Vaststelling jaarrekening, resultaatbestemming en decharge (besluit)
  5. Samenstelling Raad van Commissarissen Oranjewoud N.V.
  6. Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur Oranjewoud N.V. (besluit)
  7. Opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2020 (besluit)
  8. Bevoegdheden Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen (besluit)
  9. Rondvraag en Sluiting

Het jaarverslag 2019 is op 14 juli 2020 gepubliceerd op de website van Oranjewoud N.V. en is verkrijgbaar bij de vennootschap (e-mail: ir@oranjewoudnv.nl of tel. 036-5308191).

Belangrijke mededeling:
In verband met de Covid-19 pandemie hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen besloten om de Algemene Vergadering in hybride vorm te houden. Als gevolg van dit besluit en in afwijking van het bepaalde in de statuten zal de Algemene Vergadering plaatsvinden in Deventer.

Gezien de aanhoudende dreiging die uitgaat van Covid-19, kunnen aandeelhouders de Algemene Vergadering alleen online bijwonen. Dit om potentiële gezondheidsrisico’s te vermijden.

Oranjewoud N.V. blijft de ontwikkelingen en overheidsmaatregelen met betrekking tot het Covid-19 virus nauwlettend volgen en zal indien nodig aanvullende maatregelen nemen. U wordt geadviseerd om regelmatig de website te bezoeken voor verdere updates.

Hieronder kunt u de oproeping (inclusief instructies voor de aanmelding), de toelichting op de agenda, de bijlagen bij de agenda en de volmacht/steminstructies downloaden:

Deel deze pagina: