Oproep tot een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Oranjewoud N.V.

Gouda, 8 februari 2022

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Oranjewoud N.V. (de ‘Vennootschap’) nodigen aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van de Vennootschap hierbij uit voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de ‘BAVA’) die zal worden gehouden op 22 maart 2022 om 14:00 uur.

In verband met de Covid-19 pandemie zal de vergadering volledig virtueel worden gehouden in overeenstemming met het bepaalde in de Nederlandse COVID-19-noodwetgeving.

Agenda

1. Opening

2. Samenstelling Raad van Commissarissen

a) aftreden van de heer H.G.B. Spenkelink en de heer W.G.B. te Kamp;
b) kennisgeving van vier (4) vacatures in de Raad van Commissarissen;
c) gelegenheid voor de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap tot het doen van aanbevelingen;
d) kennisgeving van voordracht tot benoeming van de heer B.C. Fortuyn, de heer J.M. Kuling, de heer J.J.A. van Leeuwen en de heer A. Schoots tot commissaris van de Vennootschap;
e) voorstel om de heer Fortuyn per 1 april 2022 te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode eindigend onmiddellijk na afloop van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen (stempunt);
f) voorstel om de heer Kuling per sluiting van deze BAVA te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode eindigend onmiddellijk na afloop van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen (stempunt);
g) voorstel om de heer Van Leeuwen per 1 mei 2022 te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode eindigend onmiddellijk na afloop van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen (stempunt);
h) voorstel om de heer Schoots per sluiting van deze BAVA te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode eindigend onmiddellijk na afloop van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen (stempunt).

3. Sluiting

Vragen en opmerkingen
Oranjewoud N.V. stelt aandeelhouders in de gelegenheid om tot en met 15 maart 2022 vragen en/of opmerkingen over de geagendeerde onderwerpen door te geven. Vragen en/of opmerkingen kunnen per e-mail worden gericht aan de vennootschap: ir@oranjewoudnv.nl. De vragen zullen tijdens de vergadering worden behandeld. Aandeelhouders die zich hebben geregistreerd zullen, indien de desbetreffende aandeelhouder vragen heeft gesteld vóór de BAVA, in staat worden gesteld om vervolgvragen te stellen tijdens de BAVA.

Vergadergerechtigden
Aan de vergadering kunnen deelnemen zij die (1) op 22 februari 2022 (de “Registratiedatum“) zijn ingeschreven in één van de hierna te noemen (deel)registers en (2) zich hebben aangemeld op de wijze zoals hieronder beschreven.
1. Voor houders van girale aandelen zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effecten verkeer (de “Intermediair“), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze girale aandelen.
2. Voor houders van aandelen op naam die zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van Oranjewoud N.V. is als register aangewezen het aandeelhoudersregister van Oranjewoud N.V., waaruit blijkt wie op de Registratiedatum aandeelhouder is.

Aanmelding
Aandeelhouders die de BAVA virtueel wensen bij te wonen, kunnen zich tussen 23 februari 2022 tot uiterlijk 15 maart 2022, 17.00 uur per e-mail (ir@oranjewoudnv.nl) of schriftelijk aanmelden bij Oranjewoud N.V. (Oranjewoud N.V. – ‘Aanmelding BAVA’, Postbus 24, 8440 AA  Heerenveen).
Bij de aanmelding van aandeelhouders van girale aandelen dient een bevestiging te worden overlegd van de Intermediair waaruit blijkt dat de betreffende aandelen op naam van de aandeelhouder staan geregistreerd ten tijde van de Registratiedatum. 
Voor houders van aandelen op naam die zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van Oranjewoud N.V. is als register aangewezen het aandeelhoudersregister van Oranjewoud N.V.
Uiterlijk op 21 maart 2022 ontvangen de aandeelhouders die zich voor de BAVA hebben aangemeld een e-mail met daarin de instructies voor de toegang tot de virtuele BAVA. 

Steminstructie
Aandeelhouders kunnen steminstructies geven om namens hen een stem uit te brengen in de BAVA. Met het geven van steminstructies verleent een aandeelhouder een schriftelijke volmacht aan de secretaris van de BAVA om in de BAVA stem uit te brengen overeenkomstig de instructies. Ook in dat geval dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze en uiterlijk tot 15 maart 2022, 17.00 uur, onder overlegging van de verstrekte steminstructies en volmacht. Een steminstructie en volmacht formulier is kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap via ir@oranjewoudnv.nl. Het is niet mogelijk voor aandeelhouders om tijdens de BAVA te stemmen.

Geplaatst kapitaal en stemrechten
Op de dag van deze oproeping bestaat het totaal geplaatste kapitaal uit 29.553.066 aandelen A en 33.319.803 aandelen B. Op deze aandelen kunnen in totaal 62.872.869 stemrechten worden uitgeoefend.

Hieronder vindt u de oproeping, toelichting op de agenda en de cv’s (in .pdf bestanden). De documenten worden in een nieuw tabblad geopend en kunnen dan worden afgedrukt en opgeslagen.

De CV’s van de voorgestelde kandidaten vindt u hier:

Deel deze pagina: